Concursos públicos

Convocatoria de oferta: subministro dunha medidora de tres coordenadas Zeiss

martes, 22 de xaneiro de 2008

Anuncio da convocatoria. Este anuncio substitúe ó publicado en data 15-01-2008 no xornal "El Correo Gallego", os cales quedan sin efecto. Prazo e lugar de presentación de propostas: 10 días naturais, a contar dende o día seguinte a publicación do presente anuncio nas oficinas do Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia.

A FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE GALICIA, A N U N C I A

• CONVOCATORIA DE OFERTAS PARA A SUBMINISTRACIÓN DUNHA MEDIDORA DE TRES COORDENADAS ZEISS PARA O “LABORATORIO OFICIAL DE METROLOXÍA DE GALICIA”.

Os pregos obxecto de publicidade neste anuncio suBstitúen os publicados en data 15 de xaneiro de 2008 no xornal “El Correo Gallego”, os cales quedan sen efecto.

Os pregos de condicións atópanse a disposición dos interesados nas oficinas do Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia, Avda. de Galicia nº1-3, Parque Tecnolóxico de Galicia, 32901 San Cibrao das Viñas, Ourense ou consultando a páxina web da Fundación: www.fundacioncalidade.org.

Para calquera aclaración os interesados poderán solicitar información no teléfono +34988368124.

Prazo e lugar de presentación de propostas: 10 días naturais, a contar dende o día seguinte á publicación do presente anuncio nas oficinas do Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia.

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net