Procesos selectivos

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL, PARA CUBRIR POLO SISTEMA DE CONCURSO E MEDIANTE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA, MODALIDADE: OBRA E SERVIZO; SEIS POSTOS DE TRABALLO (LUCAS LABRADA)

Data da convocatoria: 21-08-2008

O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ(10) días NATURAIS contados a partir do día seguinte á publicación da presente convocatoria en prensa (La Voz de Galicia: 22-08-2008)

Data de finalización:01-09-2008 ás 14:00 horas.

Lugar de presentación:SÓ NO REXISTRO da Fundación sito en Plaza de Europa nº10-A, 6ºB Área Central -Santiago de Compostela.

Bases

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net