Procesos selectivos

Conclusión do proceso selectivo para cubrir un posto de auxiliar técnico

LOMG - venres, 20 de febreiro de 2009

O Secretario da Comisión de Selección de persoal, segundo as bases da convocatoria selectiva para cubrir, polo sistema de concurso e mediante contrato de traballo en prácticas, un posto de traballo, un (1) auxiliar técnico con destino ao LOMG

Certifica

Que resultou seleccionado o aspirante Rubén Míguez Quintas, con DNI 44460929C.

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net