Procesos selectivos

Conclusión do proceso selectivo para cubrir un posto de técnico de area

LOMG - martes, 09 de marzo de 2010

O Presidente da Comisión de Selección de persoal segundo as bases da convocatoria selectiva para cubrir polo sistema de concurso mediante contrato por obra e servicio un posto de traballo, un (1) técnico de area para o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

Certifica

Que resultou seleccionado o aspirante Ismael Outumuro González, con DNI 44469407B.

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net