Procesos selectivos

Conclusión do proceso selectivo para cubrir catro postos de auxiliar técnico

LOMG - luns, 05 de abril de 2010

O Presidente da Comisión de Selección de persoal segundo as bases da convocatoria selectiva para cubrir, polo sistema de concurso e mediante contrato de duración determinada, modalidade: obra e servicio, catro postos de auxiliar técnico con destino ao LOMG

Certifica

Que resultaron seleccionados: Daniel Fernández Pérez, Ruben Álvarez Gil, Cecilia Dominguez Pérez e Nagai Nóvoa García

Volver Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net